Chef i Stockholms stad

Som chef hos oss får du ett meningsfullt, engagerande och inspirerande arbete med bra karriärmöjligheter. Vi är stolta över att många av våra anställda arbetar länge och byter jobb inom organisationen.

Stockholms stad vill vara en förebild som arbetsgivare och vi vill att våra medarbetare ska trivas och ha en god arbetsmiljö. Vi strävar efter ett hållbart yrkesliv för våra medarbetare, vilket du som chef bidrar till.

Arbeta för Stockholmarnas bästa

Som chef i Stockholms stad har du ett viktigt uppdrag. Tillsammans med dina medarbetare bidrar du till en hållbar stad för snart en miljon stockholmare. Vi har stockholmarnas fokus när vi arbetar och genom ditt ledarskap inspirerar och skapar du engagemang hos dina medarbetare.

Att vara chef i Stockholms stad

I Stockholms stad har vi en gemensam chefsprofil och arbetar utifrån ledarskapsmodellen Full Range Leadership model. Förväntningarna på dig som chef är tydliga och möjlighet till utveckling finns i din roll.

Stockholms stad är en arbetsgivare som tar tillvara på dina kunskaper och där din specifika kompetens kommer till nytta. Som chef hos oss kan du ta del av flera gemensamma insatser och har tillgång till kvalificerat chefsstöd.

I Stockholms stad har du möjlighet till ett långt och varierat yrkesliv med goda karriärmöjligheter. Du kan läsa mer om stadens syn på ledarskap och våra utvecklingsinsatser längre ner på sidan.

Stadens syn på ledarskap

I Stockholms stad arbetar vi efter Full Range leadership-modellen, en modell som dominerat forskningen de senaste decennierna. Det innebär att du som chef skapar goda relationer och ger förutsättningar för dina medarbetare att vara handlingskraftiga, genom att stödja deras inre motivation, effektivitet och engagemang.

Chefsprofilen består av fem kompetenser och utgör en plattform för stadens syn på chefers ledarskap. Kompetenser i chefsprofilen är helhetssyn, utvecklingsinriktad, mål- och resultatorienterad, tydlig och samarbetsförmåga. Chefsprofilen tillämpas både vid rekrytering och chefsutveckling.

Att ha erfarenhet av en politiskt styrd organisation är meriterande vid chefsrekrytering i Stockholms stad.

Utvecklingsinsatser för chefer

Chef i staden är ett stadsgemensamt introduktionsprogram för nya chefer i Stockholms stad. Programmet är ett komplement till den lokala chefsintroduktionen på förvaltningen eller i bolaget.

Syftet är att öka förståelsen för hur staden styrs och är organiserad. Introduktionen tydliggör också förväntningarna på chefer i staden och ger en grund för att utveckla ledarskapet ytterligare.

Målgruppen är avdelningschefer som leder genom andra chefer. Programmet syftar till att

  • stärka och utveckla den strategiska ledarförmågan
  • ge kunskap om effektiva ledarbeteenden
  • skapa interna nätverk
  • bidra till ett ökat omvärldsperspektiv.

Syftet med programmet är att chefer på olika nivåer inom socialtjänst och biståndshandläggning ska få ökad kompetens om ledarskap som bidrar till en god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling med brukaren i fokus.

Programmet fokuserar på att ge ökad kunskap om det personliga ledarskapet, grupprocesser och kommunikation.

Utvecklingsgrupperna består av 7–10 chefer med samma delegation men från olika verksamheter i staden. Grupperna leds av interna samtalsledare.

Genom utvecklingsgruppen ges möjlighet att utbyta erfarenheter och reflektera kring vardagliga frågeställningar kopplade till uppdraget. Deltagandet bidrar också till ett lärande och ett erfarenhetsutbyte över organisationsgränserna tillsammans med andra kollegor i staden.

Stadens chefer bjuds regelbundet in till seminarier kring aktuella teman. Syftet är att i dialog med kollegor inspireras till samverkan, belysa utmaningar och angelägna frågeställningar. Med något års mellanrum bjuds alla chefer in till en gemensam ledardag.

Stockholmschefen är ett digitalt nyhetsbrev som ger relevant och fördjupande information till stadens alla chefer och ledare.

Uppdaterad