Chef i Stockholms stad

Ledarskapet är viktigt för att säkerställa att staden har kompetenta och engagerade medarbetare.

Som chef i Stockholms stad kan du ta del av flera gemensamma utvecklingsinsatser för att stärka och utveckla dig i din roll som chef. Utöver dessa genomförs utvecklingsinsatser även inom respektive förvaltning och bolag.

Utvecklingsinsatser för chefer

Chef i staden är ett stadsgemensamt introduktionsprogram för nya chefer i Stockholms stad. Programmet är ett komplement till den lokala chefsintroduktionen på förvaltningen eller i bolaget.

Syftet är att öka förståelsen för hur staden styrs och är organiserad. Introduktionen tydliggör också förväntningarna på chefer i staden och ger en grund för att utveckla ledarskapet ytterligare.

Målgruppen är avdelningschefer som leder andra chefer inom stadens förvaltningar. Programmet syftar till att stärka och utveckla den strategiska ledarförmågan, ge kunskap om hur leda andra chefer samt skapa interna nätverk och ge ett ökat omvärldsperspektiv.

Syftet med programmet är att chefer på olika nivåer inom socialtjänst och biståndshandläggning ska få ökad kompetens om ledarskap som bidrar till en god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling med brukaren i fokus. Programmet fokuserar på att ge ökad kunskap om det personliga ledarskapet, grupprocesser och kommunikation.

Utvecklingsgrupperna består av 7–10 chefer med samma delegation men från olika verksamheter i staden. Grupperna leds av interna samtalsledare. Genom utvecklingsgruppen ges möjlighet att utbyta erfarenheter och reflektera kring vardagliga frågeställningar kopplade till uppdraget. Deltagandet bidrar också till ett lärande och ett erfarenhetsutbyte över organisationsgränserna tillsammans med andra kollegor i staden.

Stadens chefer bjuds regelbundet in till seminarier kring aktuella teman. Syftet är att i dialog med kollegor inspireras till samverkan, belysa utmaningar och angelägna frågeställningar.

Stadens ledning bjuder in alla chefer till Ledardagen för att stärka cheferna i deras uppdrag och utmaningar. Syftet är att fördjupa sig i stadens strategier och långsiktiga utveckling, få kunskap och inspiration samt nätverka med kollegor.

Stockholmschefen är ett digitalt nyhetsbrev som ger relevant och fördjupande information till stadens alla chefer och ledare.

Uppdaterad